JAVNI POZIV OPĆINAMA/OPŠTINAMA U BiH ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROJEKTU “LOKALIZACIJA EVROPSKE UNIJE”

 

SNV – Holandska organizacije za razvoj i DEI – Direkcija za evropske integracije upućuju poziv općinama/opštinama u Bosni i Hercegovini (BiH) da izraze interes za učestvovanje u implementaciji projekta “Lokalizacija Evropske unije.

 

Cilj poziva je odabir 30 partnerskih općina/opština iz BiH kojima će se kroz realizaciju projekta pružiti stručna pomoć i podrška u pripremi kadrova na lokalnom nivou  za što aktivnije učešće u procesu  evropskih integracija kao i za bolju apsorpciju EU fondova.

 

Projekat će se provoditi u partnerstvu sa Direkcijom za evropske integracije (DEI) u periodu mart 2010 - decembar 2012.  U ovom periodu, partnerskim općinama/opštinama pružit će se široki spektar obuke vezano za proces integracija u EU i pisanje projektnih prijedloga po kriterijima  koji se primjenjuju u E-U. Pored teorijskog dijela, polaznicima će biti pružena i praktična pomoć  pri izradi projektnih aplikacija, u revidiranju strateških dokumenata prema procedurama EU kao i pomoć pri pronalaženju potencijalnih donatora putem organiziranja donatorske konferencije.

Na ovaj poziv mogu da se prijave sve općine/opštine BiH. Selekcija će biti zasnovana na slijedećim principima:

Spremnost općine/opštine da provede proces izgradnje kapaciteta i planiranja lokalnog razvoja a u duhu transparentnosti, i uz primjenu principa uključenosti, sveobuhvatnosti i ravopravnosti spolova;

Spremnost općine/opštine da jača organizacione, administrativne i ljudske kapacitete;

Spremnost da se osigura finansijsko učešće za pokrivanje dijela troškova tehničke podrške.

SNV i DEI pozivaju sve zainteresirane općine/opštine u BiH da  se prijave za učešće uprojektu (prijavnicu za učešće kao i osnovne informacije o projektu se mogu naći na www.snvworld.org/balkan

ili www.dei.gov.ba ),  najkasnije do  04.03.2010. na adresu:

SNV-Holandska organizacija za razvoj

UNITIC B-11

Fra Anđela Zvizdovića 1

71000 Sarajevo

ili na email:  [email protected] ili [email protected]

Kontakt osobe za dodatna pojašnjenja:

Ajša Bešlagić-Adrović, SNV savjetnica, 033 565 644 i/ili

Dženana Živalj, DEI, šefica odsjeka za obrazovanje, 033 296 396

Nakon isteka roka za prijave i nakon selekcije svi aplikanti će pisanim putem biti blagovremeno informisani o odabiru.  Konačna lista odabranih partnerskih općina/opština će biti zvanično objavljena na web stranicama: www.snvworld.org/balkan  i www.dei.gov.ba  do 19. marta, 2010.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.