POZIV NA TENDER ZA ODABIR PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: FSU u BIH) objavljuje javni poziv za odabir projekata čiji se ciljevi fokusiraju na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ciljnih skupina. Program podrazumijeva finansiranje projekata koji zadovoljavaju sljedeće obavezne kriterije:

Podnosilac projekta na konkurs može biti jedino BiH nevladina organizacija, a međunarodne organizacije, privatna lica ili pojedinci, javne ustanove i preduzeća ne mogu biti podnosioci projekta na konkurs;

Projekat je u skladu sa Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini odnosno tenderskom dokumentacijom koja je dostupna na web stranici FSU u BiH;

Projekat se implementira u partnerstvu nevladine organizacije i najmanje jedne javne institucije. Ostali partneri u projektu mogu biti druge nevladine organizacije, javne institucije, vladine institucije, kao i privatne firme;

Jedna nevladina organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u funkciji nosioca, ali može biti projektni partner u više projekata;

Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25.000,00 – 75.000,00 KM;

Organizacija koja podnosi projekat mora osigurati sufinansiranje iz domaćih izvora (uključuje javne institucije sa svih nivoa, i/ili sredstva iz budžeta općinskih, kantonalnih, entitetskih ili državnih nivoa vlasti), a najmanje u iznosu dvije trećine iznosa za koji se aplicira FSU u BiH (za detaljnije pojašnjenje vidjeti Operativne smjernice FSU u BiH);

Trajanje projekata je 7 mjeseci, a trebaju biti implementirani u periodu 15.06.2011 – 15.01.2012. godine;

Projekat je fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa:

a.    Osobe sa invaliditetom

b.    Porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa

c.     Stare osobe

d.    Manjine

e.    Žene

f.     Zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe)

Projekat je podnesen u propisanom formatu (dostupnom na web stranici FSU u BIH) uključujući i sve pripadajuće anekse;

Ispunjena aplikacija (dostupna na Web stranici FSU u BiH) sa svom dodatnom dokumentacijom mora biti dostavljena u 1 originalnoj verziji i 3 kopije (na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) najkasnije do 10.05.2011. godine na adresu: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini sa naznakom: Prijedlog projekta

Evaluacija projektnih prijedloga će biti provedena u skladu sa FSU u BiH Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini. Svi aplikanti će o rezultatima odabira biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja Poziva na tender. Uspješni podnosioci projektnih prijedloga će sa FSU u BiH zaključiti projektne ugovore.

Dodatne informacije i dokumenti se mogu dobiti na web stranici FSU u BIH : http://www.sif.ba

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini je finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH) i Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.