POZIV NA TENDER ZA ODABIR PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: FSU u BiH) objavljuje javni poziv za odabir projekata čiji se ciljevi fokusiraju na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ciljnih skupina. Program podrazumijeva finansiranje projekata koji zadovoljavaju sljedeće obavezne kriterije:

1. Podnosilac projekta na konkurs može biti jedino BiH nevladina organizacija, a međunarodne organizacije, privatna lica ili pojedinci, javne ustanove i preduzeća ne mogu biti podnosioci projekta na konkurs;

2. Projekat je u skladu sa Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini odnosno tenderskom dokumentacijom koja je dostupna na web stranici FSU u BiH;

3. Projekat se implementira u partnerstvu nevladine organizacije i najmanje jedne javne institucije. Ostali partneri u projektu mogu biti druge nevladine organizacije, javne institucije, vladine institucije, kao i privatne firme;

4. Jedna nevladina organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u funkciji nosioca;

5. Iznos za koji se aplicira FSU u BiH mora biti u rasponu od 20.000,00 – 70.000,00 KM;

6. Organizacija koja podnosi projekat mora osigurati sufinansiranje iz domaćih izvora (to uključuje javne institucije sa svih nivoa, i/ili sredstva iz budžeta općinskih, kantonalnih, entitetskih ili državnih nivoa vlasti), a najmanje u istom iznosu za koji se aplicira FSU u BiH (za detaljnije pojašnjenje vidjeti Operativne smjernice FSU u BiH);

7. Trajanje projekata je 7 mjeseci, a trebaju biti implementirani u periodu 15.06.2012 – 15.01.2013. godine;

8. Projekat je fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa:

o Osobe sa invaliditetom

o Porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa

o Stare osobe

o Manjine

o Žene

o Zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe)

9. Projekat je podnesen u propisanom formatu (dostupnom na web stranici FSU u BIH) uključujući i sve pripadajuće anekse;

10. Ispunjena aplikacija (dostupna na web stranici FSU u BiH) sa svom dodatnom dokumentacijom mora biti dostavljena u 1 originalnoj verziji i 3 kopije (na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) najkasnije do 11.05.2012. godine na adresu: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini sa naznakom: Prijedlog projekta

Evaluacija projektnih prijedloga će biti provedena u skladu sa FSU u BiH Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini. Svi aplikanti će o rezultatima odabira biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja Poziva na tender. Uspješni podnosioci projektnih prijedloga će sa FSU u BiH zaključiti projektne ugovore.

Dodatne informacije i dokumenti se mogu dobiti na web stranici FSU u BiH: http://www.sif.ba

Za dodatna pitanja i informacije FSU u BiH će biti dostupna jedino na e-mail adresu [email protected] najdalje do 07.05.2012. godine.

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini je finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH) i Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Tendersku dokumentaciju možete pruzeti ovdje.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.