Poziv za nabavku sadnica jagodastog voća

CRRP-Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu,u sklopu regionalne razvojne agencije Hercegovine REDAH Mostar,  je pokrenuo Projekat : Podrška ranjivim grupama na području općina Konjic i Široki Brijeg kroz podizanje nasada jagodastog voća“, sufinansiran od strane Fondacije za socijalno uključivanje u BiH, te općina Konjic i Široki Brijeg.

Projekat se implementira na području 2 općine: Konjic, gdje će biti 10-12 individualnih korisnika i Široki Brijeg, gdje će biti 3 korisnika. Očekuje se da će se podići cca 3 ha pod ovim kulturama.

Molimo Vas da nam pošaljete ponudu za dole navedene vrste jagodastog voća , s tim da sadnice moraju biti proizvedene u BiH.

U ponudi treba da navedete  pojedinačne cijene za  svaku vrstu voća prema dole navedenoj listi.Molimo Vas da ovo imate u vidu prilikom formiranja cijena u Vašoj ponudi jer očekujemo da će biti još zahtjeva za ovu vrste poljoprivredne proizvodnje.

 

Potrebne su sadnice sljedećih voćnih vrsta: Malina,Kupina,Borovnica,Tajberi,Brusnica,Ribizla,Aronija,Jošta.

 

Očekujemo da ce nam najviše trebati sadnica kupina ,borovnica i maline,dok ce ostale voćne vrste biti zastupljene u procentu od max 10 %.

 

Generalne obaveze ponuđača bi bile slijedeće:

Da svoje ponude pošalju poštom u zatvorenoj koverti na adresu CRRP-Centar za ruralni razvoj i poljoprivredu,Buna bb,88 000 Mostar najkasnije do 3.11.2010.

Uz ponudu dostaviti:

-opšti podaci o ponuđaču (puni naziv, adresa, kontakt osoba, tel/fax, e mail adresa)

-rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (rješenjem mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet poziva)

-rješenje o upisu u odgovarajući sudski registar u skladu sa važećim propisima iz oblasti poljoprivrede

-uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte sadnog materijala

-uvjerenje o zdravstvenom stanju.

-referenc lista u formi izjave dobavljača

Da za voćne vrste malinu,kupinu,borovnicu ponudi po  jednu sortu rane,srednje i kasne epohe dozrijevanja.

Da za svaku vrstu i sortu tačno naglasi koja je to vrsta sadnica (starost sadnice,koja klasa,da li je golih žila,način pakovanja,koja je zapremina kontejnera,cijena itd)

Da obezbijedi i isporuči zdrav sadni materijal u skladu sa opisom datim u ovom pozivu i prema dinamici isporuke koja će biti naknadno dostavljena od strane CRRP-a.

Da obezbijedi svu potrebnu dokumentaciju za transport robe do krajnjeg odredišta.

Da organizuje selekciju, utovar, prijevoz i istovar na mjestu krajnjeg odredišta tj na adrese korisnika.

U ponuđenu cijenu sadnice uključiti sve troškove vezane za potrebnu dokumentaciju, te troškove prijevoza do krajnjih korisnika.

 

Otvaranje ponuda će biti komisijski obavljeno 4.11.2010 ,o rezultatima izbora bićete obavješteni pismenim putem.

 

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon 036 480 934,935 i 936 ili na e-mail [email protected] .


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.