REDAH objavljuje Javni poziv za uključivanje kvalificiranih i certificiranih predavača

  Udruženje za regionalni ekonomski razvitak Hercegovine REDAH
Bulevar narodne revolucije br.17, 88 000 Mostar
objavljuje:

JAVNI POZIV
za uključivanje kvalificiranih i certificiranih predavača u edukativni proces u okviru projekta ''Praktična škola regionalnog razvoja''.

REDAH pokreće projekt ''Praktična škola regionalnog razvoja'', kao nastavak realizacije Programa izgradnje kapaciteta u pisanju i provedbi projekata.

Cilj projekta je nastavak jačanja kapaciteta općina i svih ostalih zainteresiranih institucija i organizacija u regiji Hercegovina u pisanju, pripremi i provedbi projekata, informiranju o EU fondovima i izradi lokalnih strategija, kako bi bili što spremniji za efikasno iskorištavanje fondova Europske Unije.

Korisnici projekta su općinski službenici kao i zainteresirani službenici u drugim institucijama i organizacijama u regiji, koji rade na razvoju i provedbi projekata u ekonomskim odjelima i službama.

Područja koja pokriva Praktična škola:

- PCM (Upravljanje projektnim ciklusom);
- Praktično pisanje logičkih okvira;
- EU programi i fondovi;
- Lokalni ekonomski razvoj - strateško planiranje;
- Kako doći do informacija o EU fondovima.

Predavači se mogu prijaviti za jedno ili više gore navedenih područja koje pokriva Praktična škola regionalnog razvoja.

I OPćI UVJETI

Pravo na podnošenje prijave za poziciju predavača imaju konzultanti-fizičke osobe koje:

- nisu kažnjavane,
- zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.

II POSEBNI UVJETI

Kriteriji za predavače:

- najmanje VII stupanj stručne spreme (VSS),
- najmanje 3 godine iskustva na konzultantskim poslovima i predavanjima u nekim od gore navedenih područja,
- posjedovanje diplome, akreditacije ili nekog drugog dokumenta kojim se dokazuje stručnost za izvođenje predavanja u gore navedenim područjima.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potencijalni kandidati moraju dostaviti sljedeće:

- životopis (CV) na jednom od službenih BH jezika,
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
- referentnu listu,
- kopiju osobne iskaznice.

Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

IV DOSTAVA PRIJAVA

Zahtjev, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH
Bulevar narodne revolucije br.17,
88 000 Mostar

s naznakom ''Za Praktičnu školu regionalnog razvoja'', najkasnije do 27.02.2009. godine.

U popratnom pismu kandidat je dužan navesti područja u kojima se kandidira kao potencijalni predavač.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje.
O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.